Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Naredba Komandanta Štaba, gradonačelnika

DSC 0012

Na osnovu člana 16. i člana 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 22/18-prečišćen tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19) i Odlukom o imenovanju Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bih broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-006/20 od 13.3.2020. godine, broja akta 01.11-0566LO-012/20 od 13.3.2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-020/20 od 16.3.2020. godine, a u skladu s članom 18. tački o), članku 19. točki a), člancima 35. i 37. stavku (1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/16 i 33/16), Odluci o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (koronavirus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13. 3. 2020. godine, u svezi s Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti – koronavirusa (COVID-19), broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11. 3. 2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-003/20 od 12. 3. 2020. godine Komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH izdaje

 

N A R E D B U

 

Član 1.

(1) Naređuje se stanovnicima Brčko distrikta BiH, koji su došli iz inostranstva, da se prijave putem besplatnog telefona 080056606, te da postupe po instrukcijama datim od ovlaštene službene osobe.

(2) Upozoravaju se stanovnici Brčko distrikta BiH da su obavezni postupiti po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te prijaviti Policiji Brčko distrikta BiH i Pododjeljenju za javno zdravstvo svako saznanje o osobama, koje su došle iz rizičnih zemalja, a koja se ne pridržavaju izdatih uputstava iz stava (1) ovoga člana.

 

Član 2.

(1) Naređuje se Pododjeljenju za javno zdravstvo da napiše u obliku letka saopštenje i način ponašanja ljudi koji dolaze na prostor Brcko distrikta BiH iz rizičnih zemalja i da se u tom uputstvu daju jasne smjernice i instrukcije o pojmovima “samoizolacija” i ”izolacija”.

(2) Rok za izvršenje naloga iz stava (1) ovog člana je 17.3.2020. godine, s tim da leci moraju biti dostupni na graničnom prelazu i u svim institucijama, preduzećima, mjesnim zajednicama i dr.

 

Član 3.

(1) Nalaže se svakodnevna dezinfekcija svih zatvorenih poslovnih prostorija, s uspostavom posebnog režima rada u prostorijama gdje boravi više osoba, računajući i prostorije organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

(2) Za dezinfekciju iz stava (1) ovog člana Pododjeljenje za javno zdravstvo će sačiniti instrukciju o načinu i kojim dezinfekcionim sredstvima se može vršiti dezinfekcija radnih prostora.

(3) Na svim javnim mjestima postaviti instrukciju iz stava (2) ovog člana u obliku naljepnice o načinu vršenja dezinfekcije.

(4) Zadužuje se Inspektorat i Odjeljenje za javnu sigurnost za pojačanu kontrolu dezinfekcije.

 

Član 4.

Predlaže se da dezinfekciju javnih institucija prevashodno vrše zaposlenici institucija zaduženi za osiguranje higijene redovnim sredstvima, te da eventualno na kraju dana ili u određenom vremenskom intervalu vrši dezinfekcija od strane posebno zaduženih lica.

 

Član 5.

(1) Predlaže se da se Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH uključi u sistem dostavljanje hrane licima koja se nalaze u izolaciji, a koja nisu u mogućnosti da do iste imaju pristup na drugi način.

(2) Crveni krst/križ Brčko distrita BiH, će u saradnji sa Pododjelom za javno zdravstvo pripremiti popis takvih osoba.

 

Član 6.

(1) Zabranjuje se rad svim privrednim subjektima koji vrše uslužnu djelatnost, osim pekarama, apotekama i prodavnicama sa prehrambenim artiklima.

(2) Radno vrijeme apoteka i pekara je do 22.00 sata, a prodavnica sa prehrambenim artiklima do 18.00 sati.

(3) Zabranjuje se rad: stomatološkim ordinacijama s obzirom da pripadaju rizičnoj grupi, buvljim pijacama, preduzećima javnog prevoza.

(4) Dozvoljava se rad: zelenim pijacama uz pojačanu higijenu i uz preporuku kupcima da se što kraće zadržavaju. prehrambenim prodavnicama tržnih centara do 18.00 sati, zanatlijama, građevinskim firmama, taksistima, hotelima, hostelima i motelima, u smislu izdavanja soba za noćenje, s tim da se gostima obroci dostavljaju u sobe, benzinskim pumpama, bez rada restorana u sklopu tih objekata.

(5) Revidira se zabrana rada auto-škola na način da se kandidatima koji su započeli obuku vožnje, omogući da završe proces obuke.

 

Član 7.

Zadužuju se šefovi odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH da organizuju rad svojih službi na najekonomičniji nacin.

 

Član 8.

Sva lica koja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, u narednih 15 dana ne ovjeravaju zdravstvenu knjižicu.

 

Član 9.

Zabranjuje se svim bolesnim ljudima koji imaju simptome disajnih infekcija da izlaze iz kuće.

 

Član 10.

(1) Naređuje se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenju za javno zdravstvo da organizuje 24 (dvadesetčetvorosatni) radni angažman medicinskih stručnjaka, sastavljen od: jednog ljekara, jedne medicinske sestre ili tehničara i jednog sanitarnog inspektora, koji će biti dežurni na punktu pod šatorom.

(2) Osigurati medicinske testove i svu tehničku opremu potrebnu za uzimanje epidemiološke anamneze licima koja prelaze granični prelaz Brčko-Gunja, uz instrukciju za dalje ponašanje.

(3) Inspektori će kao ovlašteni organ izdavati rješenja licima o samoizlolaciji i izolaciji.

 

Član 11.

Naređuje se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge i JZU „Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH da u hitnom postupku izvrše nabavku materijala i sve potrebne opreme za eventualni prijem prvih pacijenata.

 

Član 12.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

 

GRADONAČELNIK Mr sc. Siniša Milić

 

Foto: Hrvatski-dom

DSC 0001

BRČKO 17. 3. 2020. 13.30 sati

DSC 0009

DSC 0014

 

 

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com